Pafwa li jis bon pou konekte avèk kominote ou ...

Jwenn yon ajans founisè NY Project Hope nan konte ou ki konprann sa w ap pase. Pale ak yo gratis, konfidansyèl, ak anonim. Pale ak yon moun ki resevwa fòmasyon, konesans, epi ki ka konekte ou ak lòt resous lokal yo.

Rekòmande:

Konprann ...

Koleksyon sa a nan sis videyo kout dekri plizyè defi komen sante mantal ak difikilte ki te pote pa COVID-19 pandemi an, ki soti nan depresyon ak enkyetid, nan chagren, nan difikilte ak inegalite rasyal ak vyolans rasyal. Ou ta ka santi w desann oswa dekouraje kounye a, men gen espwa, epi chak videyo dekri resous ak lide pou ede konprann ak fè fas ak emosyon ou yo.

Gade videyo

Toujou gen èd ...

Pwojè New York Hope
Kriz Konseye Portal
Biwo Sante Mantal New York
Founisè Portal

Liy Èd Sipò Emosyonèl

Pale ak yon konseye kriz:

Rele: 1-844-863-9314

Konfidansyèl • Anonim • Gratis

8 am-10pm / 7 jou